Переадресация на https://79.мвд.рф/press/Pravovoe_informirovanie/Pravovaja_informacija/O_predostavlenii_osnovnogo_otpuska_sotru